IKIDS MONTESSORI PRESCHOOL

Những nguyên tắc dạy con đọc, viết trước tuổi đi học từ Hot Mom...

“3 đến 5 tuổi là giai đoạn nhạy cảm đặc biệt của trẻ về đọc, viết. Trẻ có thể phát triển song song hai khả năng quan trọng đọc, viết để chuẩn bị nền...

Bài viết mới